ברוכים הבאים לפועלים באינטרנט לעסקים

כניסה לחשבונך באמצעות מפתח הזיהוי החכם

שירות ותמיכה 
 
  
חתפמ תא ורבח אנא ,םכלש תונובשחל הסינכל
.ידוסה דוקה תא ושיקהו םכחה יוהיזה
 
      :ידוס דוק
   
 
,ךלש ידוסה דוקה םסחנ / תחכש םא
.ךפינסל תונפל ךילע
 
 
 
 
MiniKey 
םכח יוהיז חתפמ 
ךתושרב רשא םכחה יוהיזה חתפמ 
הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה 
 
 
ןאכ ץחל ידוסה דוקה תפלחהל
רחאל םכחה יוהיזה חתפמ תלעפהל
ןאכ ץחל ףינסהמ ימעפ דח ידוס דוק תלבק 
יקינימ אלל הסינכ
םייטרפ תוחוקלל הסינכ